fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right
3.1.2023

Stora Enson tavoitteena on lisätä lajien, elinympäristöjen ja maisemien monimuotoisuutta. Koko yhtiön laajuisissa vastuullisuustavoitteissaan Stora Enso on myös sitoutunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Tutustu kahdeksaan konkreettiseen toimenpiteeseen, jotka edesauttoivat Stora Enson työtä metsäluonnon ja ilmaston puolesta Suomessa vuoden 2022 aikana.

  1. Stora Enso käynnisti Suomessa monimuotoisuusohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta. Ohjelma kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Tavoitteena on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, suojatiheikköjä eläimille, sekapuustoisuutta sekä peitteisyyttä.

  2. Stora Enso ja Tornator aloittivat yhteistyön suoalueiden ennallistamiseksi tavoitteenaan ennallistaa yhteensä tuhat hehtaaria heikkopuustoisia suoalueita vuosina 2022–2027. Suon ennallistamisella lisätään luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan suoalueilla olevien lajien elinympäristöjä. Ennallistamisessa poistetaan alueelle ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa. Puunkorjuun jälkeen tukitaan ojia, mikä auttaa nostamaan suon vedenkorkeutta.

  3. Stora Enson hakkuutyömailla Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa urakoiva Koneteko Pitkänen Oy selvitti toimintansa hiilijalanjäljen ensimmäisenä puunkorjuuyrityksenä Suomessa. Laskennassa arvioitiin laajalla skaalalla energiankulutus, yrityksen tuottamat päästöt sekä energialähteet. Energiatehokkuus ja päästöjen vähentäminen ovat myös osa Stora Enson vastuullisuustyötä. Puunhankinnan sujuvuus ja toiminnan kestävyys ovat tärkeitä, kun raaka-ainetta tarvitaan Stora Enson tehtailla uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien valmistamiseen.

  4. Stora Enso, Tornator ja WWF aloittivat kolmevuotisen Metsäpurojen puolesta -yhteistyön Suomen virtavesien tilan parantamiseksi sekä niiden lajiston säilyttämiseksi ja suojelemiseksi. Yhteistyön tavoitteena on ennallistaa eli palauttaa kohti luonnontilaa pääasiassa metsissä sijaitsevien pienvesien elinympäristöjä, mikä vahvistaa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta. Ensimmäisen yhteistyökauden tuloksena vuonna 2022 syntyi uhanalaisen taimenen tarvitsemia kutusoraikkoja ja kunnostettuja virtavesiuomia satojen metsäpurometrien matkalta.

  5. Stora Enson Suomen puunhankinnassa päätettiin kokeilla palvelua, jossa metsänomistajalle maksetaan monimuotoisuuslisää puukauppamaksun yhteydessä. Monimuotoisuuslisä perustuu metsänomistajan vapaaehtoiseen päätökseen jättää hakkuualueelle enemmän säästöpuita ja tekopökkelöitä kuin mitä PEFC-sertifioinnin vaatimukset edellyttävät. Palvelu on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa.

  6. Stora Enso toteutti tietojärjestelmämuutoksen, jonka avulla turvataan lintujen pesintää aiempaa paremmin. Keväällä 2022 käyttöön otetut rajoitukset koskevat reheviä, lehtipuuvaltaisia metsiä, joissa pesivien lintulajien kirjo on suurin. Tietojärjestelmämuutos auttaa ohjaamaan hakkuita sellaisille kohteille, joissa pesintöjä esiintyy vähemmän. Muutos on osa Stora Enson monimuotoisuusohjelmaa.

  7. Stora Enso selkeytti puunhankinnan toimintamalliaan ottamalla PEFC-sertifioinnin vaatimukset luonnonhoidon vähimmäistasoksi kaikessa puunkorjuussaan. PEFC-standardiin on tullut luonnon kannalta merkittäviä parannuksia mm. vesistöjen suojakaistojen, säästöpuiden, sekapuustoisuuden ja tiheikköjen osalta. Suomen talousmetsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja.

  8. Stora Enso aloittaa puun uittamisen Imatran tehtaille. Uitto on tehokas keino pienentää yhtiön hiilijalanjälkeä puukuljetuksissa. Samalla Stora Enso luo edellytyksiä kotimaan kasvavaa puunhankintaa varten. Tavoitteena on kuljettaa puuta nippu-uittona Iisalmen ja Nurmeksen suunnilta kohti Imatraa.
Yli puolet puukaupoista hoituu jo täysin digitaalisesti
Lue kirjoitus
Stora Enso hakee puunkorjuun kumppania: Uusi konsepti helpottaa korjuuyrityksen perustamista
Lue kirjoitus