fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Nykyinen kemera-järjestelmä on voimassa vuoden 2023 loppuun. Eduskunta on hyväksynyt kemeralle seuraajan ja tämänhetkisen tiedon mukaan uutta rahoituslakia ollaan valmistelemassa. Uuden kannustejärjestelmän tarkkaa voimaantuloa ei kuitenkaan ole toistaiseksi vielä tiedossa. Jäljellä olevaa kemera-tukea ehtii vielä syyskuun ajan hyödyntämään.

Yksityisen metsänomistajan on mahdollista hakea ja saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteihin sekä metsäluonnon hoitoon. Tuet rahoitetaan kestävän metsätalouden rahoituslain puitteissa, josta käytetään yleisesti lyhennettä kemera.

Ensimmäinen kestävän metsätalouden rahoituslaki eli kemeralaki tuli voimaan vuonna 1996 eli vuosi sen jälkeen, kun Suomi oli liittynyt Euroopan unioniin. Nykyinen kemera-laki on ollut voimassa vuodesta 2015 ja se on ollut keskeinen tapa tukea kestävää metsätaloutta ja edistää metsien monimuotoisuutta.

Kemera on tähdännyt metsien kasvukunnon parantamiseen ja Suomen puuhuollon turvaamiseen. Tyypillisin kemera-kohde lienee ensiharvennusta odottavat hoitamattomat runsaspuustoiset nuoret metsät, joiden ikä on 20-30-vuotta ja pituus yli 10 metriä.

”Metsänhoitotöissä tärkeintä on tehdä ne ajallaan metsän tarpeiden mukaisesti. Jos taimikon perkaus tai muu nuoren metsän hoito on jäänyt niin sanotusti rästiin ja kohteelle saa tukea, niin se kannattaa hyödyntää”, täsmentää Stora Enson metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen.

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä metka korvaa kemeran

Kemera-tukijärjestelmä on tarjonnut tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, mutta sen tilalle on tulossa uusi kannustejärjestelmä, nimeltään metka. Tämä uusi järjestelmä pyrkii vastaamaan entistä paremmin kestävän metsätalouden haasteisiin ja tarpeisiin sekä parantamaan metsäluonnon monimuotoisuutta.

Uuden metka-lain voimaantulo edellyttää Euroopan komission hyväksyntää, jonka jälkeen voimaantulon ajankohdasta säädetään hyväksynnän jälkeen valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on, että laki tulee voimaan 1.1.2024 ja on voimassa vuoden 2029 loppuun.

Kemera-tukea voi hakea Stora Enson kautta vielä 15.9.2023 saakka.

Metka-kannustejärjestelmään sisältyvät seuraavat tuet:

Metsänomistajan edun mukaista on hoitaa metsänhoitotyöt ajallaan.

Mikä metkassa muuttuu?

Merkittäviä muutoksia metka ei kemeran jälkeen tuo. Ainoa suurempi muutos on, että ojien kaivuu ei enää ole tuenalaista toimintaa. Sen sijaan maanomistajat voivat hakea tukea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen sekä erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin ja piennarteiden tekoon. Tuettavaksi työlajiksi puolestaan palautuu metsänhoidollinen kulotus.

Uuden lain myötä nuoren metsän hoidon osalta kuvion minimikokovaatimus poistuu kokonaan. Nuoren metsän hoidon yhteydessä korjattavan pienpuun osalta tukiehdot muuttuvat siten, että tukea saa, jos puuston keskipituus on työn jälkeen enintään 12 metriä. Kemeratuessa raja on koskenut puuston keskiläpimittaa, jonka on tullut olla työn jälkeen alle 16 senttimetriä. Se on tarkoittanut, että kemerassa pienpuuta on voitu usein korjata järeämmistä metsistä kuin metkassa voidaan.

Kannattaa ottaa metsäasiantuntijaan yhteyttä ja pyytää ilmainen kartoitus oman metsän hoitotarpeista.

Merkittävämpi muutos valmisteilla olevassa metsätalouden tukijärjestelmässä metkassa on, että taimikon ja nuoren metsän hoitokohteelle voi hakea uudestaan tukea, kun edellisen tuen maksusta on kulunut vähintään viisi vuotta. Nykyisessä kemerassa tukea nuoren metsän hoitoon on voinut saada aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua taimikon varhaishoitoon maksetusta tuesta. Siirtyminen viiden vuoden käytäntöön mahdollistaa tuen hakemisen paremmin metsänhoidollisesti oikea-aikaisesti sekä varhaisperkaukseen että varsinaiseen taimikon harvennukseen.

”Jatkossa taimikon ja nuoren metsän hoitoon ei myöskään enää tarvitse hakea tukea ennen työn aloittamista, vaan tukihakemus jätetään vasta töiden toteutuksen jälkeen. Muista työlajeista on edelleen tehtävä ennakkosuunnitelma”, kertoo Antti Rantanen metkan tuomista muutoksista.

Taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuki muuttuu niin sanotuksi de minimis -tueksi, joka koskettaa lähinnä esimerkiksi suurempia yhteismetsiä. Se tarkoittaa sitä, että metsänomistaja voi kolmen vuoden aikana saada tukea korkeintaan 200 000 euroa.

Lannoitusta ei metkassa enää korvata toteutuneiden kustannusten mukaan, vaan tietyllä summalla hehtaaria kohti. Lisäksi vain yhden tilan alueella olevan yksityistien perusparannukseen voi jatkossa saada tukea. Perusparannusten ei tarvitsisi silloin olla enää useamman metsänomistajan yhteishankkeita.

Viimeiset hetket hoitaa taimikot kuntoon kemera-tuella

Jos omat metsät eivät tällä hetkellä täytä tukiehtoja, ei tarvitse huolestua, sillä kannusterahaa on käytössä tulevinakin vuosina. Metsänomistajan edun mukaista on hoitaa metsänhoitotyöt oikea-aikaisesti huolimatta saatavista tukimuodoista. Rahoituslaki on kuitenkin olemassa oleva kannuste metsänomistajalle, joka parantaa metsätalouden kannattavuutta ja varmistaa metsäsi hyvinvoinnin.

Kemera-tukea voi hakea Stora Enson kautta vielä 15.9. saakka, jolloin hakemukset ehditään toimittaa Metsäkeskukselle 1.10.2023 mennessä. Tukirahaa on vielä reilusti jäljellä, joten hakemus kannattaa jättää ja hoitotyöt toteuttaa vielä vanhan rahoituslain nimissä. Kemera-tuella rahoitettavien metsänhoitotöiden ei kuitenkaan tarvitse olla valmiita vielä kuluvan vuoden loppuun mennessä, vaan ne voidaan hyvin toteuttaa ensi kesän aikana. Osan kemeran alaisista töistä voi toteuttaa jopa vuoden 2026 loppuun saakka.

Antti Rantanen metsänhoitopäällikkö
Stora Enson metsänhoitopäällikkö Antti Rantanen kannustaa metsänomistajia hoitamaan metsät ajallaan.

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja pyydä tarjous metsänhoitotöistä! Ammattitaitoiset metsäasiantuntijamme tietävät kohteen oikean työlajin sekä mahdollisen kemerakelpoisuuden. Sopimuksen mukaan haemme kohteille kuuluvat rahoituslain tuet sekä hoidamme siihen kuuluvat työt ja toteutusilmoituksen. Voit luottaa siihen, että metsäsi on asiantuntevissa käsissä.

”Stora Ensolla on nyt hyvin kilpailukykyiset hinnat metsänhoitötöissä. Kannattaa pyytää ilmainen kartoitus taimikonhoitotarpeista ja varata jo tulevan kauden metsänhoitopalvelut”, kehottaa Antti Rantanen metsänomistajia.

Jalostettu taimi ohittaa muut kasvussaan
Lue kirjoitus
Ehkäise metsäsi kirjanpainajatuhot
Lue kirjoitus
Kevään viljelykausi lähenee: Milloin tilaamasi taimet toimitetaan?
Lue kirjoitus