fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Hakkuualan ennakkoraivaus on monella tavoin tarpeellinen ja metsänomistajaa hyödyttävä toimenpide. Hakkuutyö nopeutuu ja työnjälki paranee.

1. Miksi hakkuuala pitäisi raivata ennakkoon?

Pusikoitunut metsä on hakkuukoneen kuljettajan pahin painajainen. Raivaamaton alikasvos hidastaa ja vaikeuttaa hakkuukoneen työskentelyä. Työ on tehtävä lähes sokkona, kun kuljettajalla ei ole riittävää näkyvyyttä kasvatettavaan puustoon ja maastoon. Työnjälki kärsii silloin helposti. Ennakkoraivatulla kohteella riski korjuuvaurioihin pienenee ja hakkuukoneen kuljettaja pystyy valitsemaan poistettavat puut oikein, jättäen metsän tuottokyvyn kannalta parhaat puut pystyyn. Uudistusaloilla ennakkoraivaus helpottaa myös uudistamistöitä.

2. Millaisissa kohteissa ennakkoraivausta tarvitaan?

Yleensä reheväkasvuisten maiden ensiharvennuskohteilla, joiden alikasvosta ei ole raivattu taimikon harvennuksen jälkeen. Kun alikasvos on raivattu ja kasvatettavien puiden oksat varjostavat, ei uutta raivausta useinkaan tarvita ennen hakkuuta.

”Pusikoitunut metsä on hakkuukoneen kuljettajan pahin painajainen”

3. Koskeeko ennakkoraivaus pelkästään ensiharvennusta?

Ensiharvennuksissa ennakkoraivaus on lähes poikkeuksetta tarpeen. Myöhemmissä harvennushakkuissa, jos puusto on hyvin hoidettu, ei sitä aina tarvita. Kasvatettava puusto pitää varjostuksellaan huolen siitä, että puiden ympärille ei kasva alikasvosta. Samoin vesakoituneet uudistusalat on syytä raivata ennakkoon, varsinkin ne kuviot, joilta hakkuutähteet kerätään energiakäyttöön.

4. Missä vaiheessa ennakkoraivaus tehdään?

Mieluummin sulan maan aikaan 1-3 kasvukautta ennen hakkuuta, jotta talvi ehtii painaa poistetun alikasvoksen maahan, mutta parempi myöhään kuin ei ollenkaan!

5. Minkä kokoinen alikasvos poistetaan?

Alueelta poistetaan kaikki rinnankorkeusläpimitaltaan alle 8 sentin alikasvos. Välialueelle voi jättää raivaamatta alle 1,5-metrisen alikasvoksen, joka ei haittaa korjuukoneen kuljettajan näkyvyyttä.

6. Poistetaanko kaikki yli 1,5-metrinen alikasvos?

Puiden ympäriltä, reilun metrin säteeltä, poistetaan kaikki. Välialueille jätetään puumaiset pihlajat, raidat, katajat, pajupensaat sekä lisäksi kallion ympäristöt ja kosteat painanteet ym. riistatiheiköiksi ja säästöpuuryhmiksi sopivat pienialaiset alueet.

7. Miten pitkään kantoon raivataan?

Puiden ympäriltä poistetaan lyhyeen, alle 10 sentin kantoon kaikki alikasvos reilun yhden metrin alueelta. Välialueella kannot voivat olla pitempiä.

8. Mitkä ovat omatoimisen metsänomistajan pahimmat karikot?

Pystyyn jätetään pisimmät, läpimitaltaan 4–8-senttiset alikasvospuut ikään kuin ”toivotaan-toivotaan” -puiksi toivoen, että niistä vielä kasvaa myyntipuuta. Toisena ääripäänä raivataan tarpeettomasti luonnon monimuotoisuutta edistävät matalat risukot.

9. Mitä ennakkoraivauksen teettäminen maksaa?

Kohteissa, joissa taimikot on hoidettu suositusten mukaisesti, hehtaarin kustannus alkaa noin 300 eurosta. Hoitamattomissa kohteissa kustannus voi nousta huomattavasti korkeammaksi. Menon saa vähentää verotuksessa, jolloin siitä palautuu 30 prosenttia veroetuna.

10. Saako ennakkoraivaukseen Kemera-tukea?

Ennakkoraivaus ei yksinään yleensä täytä Kemera-tuen ehtoja, mutta yhdessä muiden samalle metsikkökuviolle tehtävien toimenpiteiden kanssa Kemera-tuen hakukin voi olla mahdollista.

Runkohinnoittelu auttaa ennakoimaan myyntituloja
Lue kirjoitus
Metsän ostaminen – kannattaako?
Lue kirjoitus
Milloin on puukaupan aika?
Lue kirjoitus