fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Sovi puukaupat 15.4.-31.5.2024 välisenä aikana ja saat 1000 €:n edun metsänhoitopalveluihin. Tutustu kampanjaan ja tee kevään paras puukauppadiili! keyboard_arrow_right

Vaikka metsät ja sen lukuisat mahdollisuudet ovatkin monille tuttuja, metsiin liittyvät käsitteet voivat olla kuitenkin vieraita ja joskus vaikeastikin ymmärrettäviä. Olemme koonneet nyt useimmin käytetyistä sanoista listauksen, jonka avulla metsäalan termistöön voi helposti tutustua.

Harvennushakkuu: Metsän kasvatusvaiheessa suoritettava hakkuu, jossa vapautetaan elintilaa metsikön parhaille puille poistamalla huonolaatuiset tai kasvamaan jätettävien puiden kasvua haittaavat puut. Harvennushakkuut nopeuttavat puiden järeytymistä ja voimistavat hiilensidontaa. Harvennukselta talteen otettava ainespuu tuo metsänomistajalle puunmyyntituloa.

Jatkuva kasvatus: Jatkuvalla kasvatuksella tarkoitetaan talousmetsän kasvatusta, jossa puustoa ei koskaan hakata kokonaan alueelta. Jatkuvassa kasvatuksessa metsä säilyy koko ajan peitteisenä ja ajan kuluessa kehittyy rakenteeltaan eri-ikäiseksi. Jatkuvan kasvatuksen menetelmiä ovat poiminta- ja pienaukkohakkuut. Pääpuulajeista kuusi pärjää eri-ikäisrakenteisessa metsässä parhaiten.

Katkonta: Hakkuukoneen eli moton kaatama puu karsitaan ja samalla katkotaan metsässä asiakastehtaiden mitta- ja laatuvaatimusten mukaisiin puutavaralajeihin. Järeä, hyvälaatuinen tukkiosuus toimitetaan sahoille ja latvaosa sekä pienet rungot tehtaille kuitupuuna. Lisäksi hakkuissa kerätään oksia ja latvuksia muun muassa kaukolämpölaitoksille.

Kuitupuu: Kuitupuu on puutavaralaji, joka valmistetaan pieniläpimittaisesta puusta tai rungon latvaosasta. Järeydeltään tukkipuuta pienemmästä kuitupuusta valmistettavaa sellua käytetään paperin ja kartongin raaka-aineena.

Kulotus: Kulotus tarkoittaa avohakkuualan pintakasvillisuuden, karikekerroksen ja hakkuutähteiden polttamista. Kulotus parantaa metsän ravinnetaloutta, metsänuudistamistulosta sekä metsäluonnon monimuotoisuutta.

Suojatiheikkö: Riista- eli suojatiheikkö on eri kokoisista ja puulajeista koostuva puustoryhmä, joka jätetään hakkuualueella kaatamatta. Tiheikön keskeisin puulaji on yleensä hyvän suojan antava kuusi. Tiheiköt tarjoavat suojaa ja ateriointipaikan monille lintulajeille sekä myös suuremmalle riistalle, kuten hirville ja peuroille. Hyviä paikkoja riistatiheiköille ovat soistumat, painanteet, kalliot sekä pellon ja metsän vaihettumisvyöhykkeet sekä hakkuissa jätettävät säästöpuuryhmät.

Säästöpuu: Säästöpuut ovat hakkuissa pystyyn jätettyjä puita, joiden tarkoitus on lisätä luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla elinympäristöjä ja ravintoa monille vanhaa tai lahoavaa puuainesta vaativille kasvi-, sieni- ja eläinlajeille. Säästöpuilla on myös maisemaa monipuolistava vaikutus. Säästöpuiksi valitaan usein vanhoja ryhmässä kasvavia lehtipuita tai mäntyjä.

Tekopökkelö: Tekopökkelö tehdään katkaisemalla puu 2–4 metrin korkeudelta. Katkaisu nopeuttaa lahoamista, jolloin saadaan nopeasti lisää lahoavaa puuta metsiin. Tekopökkelö tehdään yleensä lehtipuusta, joka on monimuotoisuudelle arvokas, mutta taloudellisesti vähäarvoisempi kuin havupuut. Stora Enso tekee tekopökkelöitä sekä kasvatus- että päätehakkuissa. Katkaisun jälkeen puunlatva jätetään korjaamatta, mikä lisää myös maalahopuuta.

Kevään viljelykausi lähenee: Milloin tilaamasi taimet toimitetaan?
Lue kirjoitus
Tunnetko jo maanmuokkaus-menetelmät?
Lue kirjoitus
Metsän sukupolvenvaihdoksen kivijalat: Tavoitteet, tunteet, talous ja tiedonjako
Lue kirjoitus