fbpx
eMetsä eMetsä keyboard_arrow_right
Kirjaudu eMetsään 31.8. mennessä ja olet mukana Nokia XR21 -puhelimen arvonnassa! Klikkaa heti eMetsään keyboard_arrow_right

Stora Enson Puukaupparahoitus – Yleiset ehdot

Tämän sopimuksen mukaisin ehdoin ja rajoituksin myyjä siirtää ja myy rahoittajalle arvonlisäverollisen puunmyyntisaatavansa rahoittajan hyväksymältä puun ostajalta ja rahoittaja ostaa ostajalle myöntämänsä limiitin puitteissa ja jäljempänä sovituin rajoituksin arvonlisäverollisen puunmyyntisaatavan puun myyjältä ja maksaa kauppahinnan puun myyjälle.
Puunmyyntisaatavalla tarkoitetaan puun myyjän saatavaa rahoittajan hyväksymältä puun ostajalta, joka perustuu puun ostajan ja myyjän väliseen kirjalliseen hakkuusopimukseen, jonka arvonlisäveroton kokonaiskauppahinta on vähintään 10 000 euroa ja kauppa tapahtuu pystykaupoin.

1. Saatavien siirto ja myynti

Allekirjoittamalla tämän puukaupan rahoittamista koskevan hakemuksen/sopimuksen puun myyjä siirtää ja myy rahoittajalle kohdassa 5 yksilöidyn hakkuusopimukseen perustuvan puunmyyntisaatavansa. Arvonlisäverollisen hakemuksen tulee olla myyjää sitovalla tavalla asianmukaisesti allekirjoitettu ja sen liitteenä tulee olla myyjän ja ostajan välillä solmittu hakkuusopimus. Hakemuksessa tulee lisäksi olla puun ostajan allekirjoittama ilmoitus siitä, että ostaja on saanut tiedon saatavan siirrosta ja sitoutunut sen maksuun. Siirron tapahduttua siirto on peruutettavissa vain rahoittajan kirjallisella suostumuksella.

2. Myyjän vakuutukset

Allekirjoittamalla tämän puunmyyntisaatavan kauppaa koskevan hakemuksen/sopimuksen puun myyjä vakuuttaa, että
– hakkuusopimuksessa tarkoitettu kauppa on myyjää ja ostajaa kaikin puolin sitova;
– mitään estettä hakkuun toteuttamiselle ja puun luovuttamiselle ei ole olemassa;
– myyjän ja ostajan välillä ei ole erimielisyyttä puunmyyntisaatavan määrästä tai perusteista;
– ostajalla ei ole kuittauskelpoista vastasaatavaa myyjältä; sekä että
– saatava on siirtokelpoinen eikä muutakaan estettä saatavan siirrolle ole.

3. Hakemuksen käsittely

Puun ostaja toimittaa myyjän puunmyyntisaatavan kauppaa koskevan hakemuksen/sopimuksen rahoittajalle. Rahoittaja käsittelee hakemuksen ja tekee asiasta luottopäätöksen. Rahoittaja lähettää ilmoituksen hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä puun myyjälle että ostajalle käyttäen ilmoitettuja yhteystietoja. Mikäli hakemus on hyväksytty, lähettää rahoittaja samalla myyjälle rahoittajan puolesta allekirjoitetun kappaleen hakemuksesta/sopimuksesta sekä kauppahintaerittelyn. Mikäli hakemus on hylätty, siirtää rahoittaja samalla saatavan takaisin puun myyjälle ja ilmoittaa saatavan takaisinsiirrosta puun ostajalle.

4. Kauppahinnan maksu myyjälle

Hyväksyttyään saatavan ostettavaksi ja kun kaikki luottopäätöksen mukaiset edellytykset ovat täyttyneet, maksaa rahoittaja myyjälle ostettavasta puunmyyntisaatavasta kauppahinnan. Kauppahinnan maksun edellytyksenä on aina, että puun myyjä on merkitty Suomessa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Kauppahinta on ostettavan arvonlisäverollisen puunmyyntisaatavan nimellisarvo. Myyjälle maksettavasta kauppahinnan määrästä rahoittaja vähentää toimittamansa kohdan 6 mukaisen ennakonpidätyksen, kohdan 8 mukaisen rahoituspalkkion sekä kohdan 9 mukaisen järjestelypalkkion arvonlisäverollisina.

5. Puunmyyntisaatavan maksaminen rahoittajalle

Puun ostaja on sitoutunut maksamaan ostetun puunmyyntisaatavan rahoittajalle 180 päivän kuluessa kohdan 3 mukaisesta hakkuusopimuksen allekirjoittamispäivästä. Mikäli hakkuu ei toteudu tai lopullinen puunmyyntisaatava alittaa kohdan 5 mukaisen arvonlisäverollisen puunmyyntisaatavan ja puun ostaja maksaa antamansa sitoumuksen perusteella kohdan 5 mukaisen arvonlisäverollisen määrän rahoittajalle, palauttaa puun myyjä puun ostajalle mahdollisen liikaa saamansa määrän metsänhakkuusopimuksen ehtojen mukaisesti. Puun myyjä ja puun ostaja huolehtivat palautettavaan määrään liittyvien ennakonpidätysten ja arvonlisäverojen käsittelystä ja raportoinnista Verohallinnolle.

Mikäli lopullinen puunkauppamaksu ylittää kohdassa 5 mainitun arvonlisäverollisen puunmyyntisaatavan, kuuluu ylimenevä määrä puun myyjälle. Puun ostaja maksaa ylimenevän määrän puun myyjälle ja toimittaa sen osalta ennakonpidätyksen.

6. Rahoituspalkkio

Myyjä on velvollinen maksamaan saatavan ostamisesta rahoittajalle arvonlisäverollisen rahoituspalkkion. Rahoituspalkkion määrä vastaa puunmyyntisaatavalle laskettua korkoa 180 päivän ajalta. Rahoituspalkkion määrä on sidottu 6 kuukauden euribor-viitekorkoon siten, että sen määrä on viitekoron noteeraus kauppahinnan maksupäivänä lisättynä marginaalilla. Viitekoron arvon katsotaan kuitenkin aina olevan vähintään nolla. Rahoituspalkkion määrään ei vaikuta se, milloin ostaja tosiasiallisesti maksaa puunmyyntisaatavan rahoittajalle.

Rahoituspalkkio veloitetaan etukäteen vähentämällä se myyjälle maksettavasta kauppahinnan määrästä.

7. Rahoituspalkkion määrän tarkistaminen

Mikäli lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä, jälleenrahoitustoiminnassa tai jälleenrahoituskustannuksissa tapahtuneiden muutosten vuoksi tai muista rahoittajasta riippumattomista syistä, joita rahoittaja ei kohtuudella voinut ennakoida sopimusta tehtäessä, rahoittajan tähän sopimukseen liittyvät kustannukset kasvavat tai tulot vähentyvät, rahoittajalla on oikeus korottaa rahoituspalkkiossa käytettävän marginaalin määrää kustannusten kasvamista tai tulojen vähentymistä vastaavalla määrällä muutettuna vuosittaiseksi prosenttiyksikkömääräksi. Vaihtoehtoisesti rahoittajalla on oikeus periä kustannusten kasvamista taikka tulojen vähentymistä vastaava määrä erillisenä maksuna. Rahoittaja ilmoittaa korotuksesta myyjälle lähettämällä tälle kirjallisen ilmoituksen vähintään kaksi (2) kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa.

8. Saatavien siirto kolmannelle

Myyjällä ei ole oikeutta ilman rahoittajan suostumusta siirtää, pantata tai muutoin luovuttaa kolmannelle tässä sopimuksessa tarkoitettua puunmyyntisaatavaa, joka on siirretty rahoittajalle.

Rahoittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus, tähän sopimukseen perustuva saatavansa tai tämän sopimuksen perusteella rahoittajalle siirretty puunmyyntisaatava edelleensiirto-oikeuksin vakuuksineen kolmannelle.

9. Ostajien suoritukset, raportointi ja perintä

Myyjällä ei ole oikeutta vastaanottaa suoritusta rahoittajalle siirretystä saatavasta, vaan tähän rahoitettuun puunmyyntisaatavaan liittyvät ostajan suoritukset tulee ohjata rahoittajan tilille. Mikäli suoritus kuitenkin tapahtuu myyjälle, myyjän on viipymättä suoritettava näin saadut varat rahoittajalle ja ilmoitettava suorituksen yksilöintitiedot.
Riski puun ostajan maksukyvyttömyydestä siirtyy puunmyyntisaatavan kaupan johdosta rahoittajalle. Rahoittajalla on oikeus periä puunmyyntisaatavaa ostajalta haluamassaan järjestyksessä ja parhaaksi katsomalla tavalla.

10. Myyjän ilmoitusvelvollisuus

Myyjä on velvollinen välittömästi ilmoittamaan rahoittajalle tietoonsa tulleet
– siirretyn saatavan perustetta tai määrää koskevat ostajan reklamaatiot,
– mikäli hakkuusopimuksen osapuolet ovat aikeissa sopia muutoksia hakkuusopimukseen, sekä olennaiset tiedot, jotka saattavat vaarantaa hakkuun toteutumisen tai ostajan puunmyyntisaatavan ehtojen mukaisen suorituksen rahoittajalle.

11. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa, kunnes kaikki tähän sopimukseen perustuvat velvoitteet on täysimääräisesti suoritettu.

12. Verot

Tämän sopimuksen mukaisille rahoittajan palkkioille lisätään kulloinkin voimassassa oleva arvonlisävero.

Puun myyjä on velvollinen tilittämään puunmyyntisaatavasta arvonlisäveron Verohallinnolle.

Rahoittaja ilmoittaa ja tilittää Verohallinnolle ostetun puunmyyntisaatavan arvonlisäverottomasta määrästä ennakonpidätyksen. Lisäksi rahoittaja ilmoittaa tehdyt ennakonpidätykset Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Mikäli puunmyyntisaatavan määrää on ko. ostettua saatavaa suurempi, toimittaa ostaja ko. ylimenevältä määrältä ennakonpidätyksen ja ilmoittaa sen Verohallinnolle.

13. Ylivoimainen este

Osapuolet eivät vastaa vahingosta, joka johtuu
– viranomaisen toimenpiteestä,
– sodasta tai sodanuhasta,
– kapinasta tai kansalaislevottomuudesta,
– osapuolesta riippumattomasta ja sen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta häiriöstä posti-, puhelin- tai tietoliikenteessä taikka sähkövirran saannissa,
– osapuolen toiminnan tai toimenpiteen keskeytymisestä tai viivästymisestä tulipalon tai siihen verrattavan muun onnettomuuden johdosta,
– osapuolen toimintaan olennaisesti vaikuttavasta työtaistelutoimenpiteestä, kuten lakosta, sulusta, boikotista tai saarrosta silloinkaan, kun se koskee vain osaa osapuolen toimihenkilöistä, ja huolimatta siitä, onko osapuoli siihen osallisena vai ei, taikka
– muusta näihin verrattavasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavanlaisesta syystä johtuvasta rahoittajan rahoitustoiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

14. Oikeuspaikka

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet voidaan käsitellä Helsingin käräjäoikeudessa. Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

15. Muut ehdot

Mikäli tälle rahoitukselle määrätään leimavero, luottovero tai muu vastaava vero jälkikäteen johtuen muuttuneesta tai uudistuneesta lainsäädännöstä tai laintulkinnasta, myyjä vastaa veron maksamisesta.

Rahoittaja ei vastaa vahingosta, joka myyjälle mahdollisesti aiheutuu siitä, ettei rahoitushakemusta hyväksytä.

Rahoittajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä on oikeus tallettaa tämän sopimuksen mukaisten maksuvelvoitteiden laiminlyönti luottotietorekisteriin.

Hakkuusopimuksen osapuolet voivat muuttaa hakkuusopimuksen ehtoja ainoastaan rahoittajan suostumuksella, mikäli hakkuusopimuksen muutoksella voi olla vaikutusta rahoittajan asemaan. Tämän sopimuksen ehtoja voidaan muuttaa molempien osapuolten allekirjoittamalla liitteellä. Muutoksella ei ole vaikutusta ostajan asemaan ellei ostaja ole erikseen hyväksynyt muutosta. Tämä sopimus on laadittu kolmena samanlaisena kappaleena, yksi rahoittajalle, yksi ostajalle ja yksi myyjälle.